ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිීඨයේ තේමා ගීතය​

 

මනහර සිරිලක මව්බිම තුරුලේ 
දුලකර සමනළ වැව් ජල තීරේ 
පංච පියුම් පිබිදී
හෙට ලොව සුවඳ කරන අරුමේ

විදුණැන​,කිතුගොස​,කලා සුසලිතව 
ශිල්ප, ශාස්ත්‍ර මැද යහගති පතුරන 
ශිෂ්ට මිනිස්කම් ශික්‍ෂා රැකගෙන​
අබිසෙස් ලඳ අරුමේ....

සබරගමුව සරසවිය සතුව වන 
මිනි අබරන වී කිරණ බෙදාදෙන​
ව්‍යවහාරික විදු පීඨ සෙවණ යට 
ලොවක් දිනන අරුමේ....