Farm Staff

Mr. C.N.K Balasooriya

Farm Manager

   

Mr. W.M.E.M Abesekara

Feild Supervisor

   

Mr. D.P.A. I Karunarathne

Works Aid

   

Mr. J.R.R Jayasooriya

Works Aid

   

Mr. L.D Upul

Works Aid

   

Mr. K.N.U Nishantha

Works Aid

   

Mr. W.M.K Wijesundara

Works Aid